Školní rok 2023/24

VZORY FORMULÁŘŮ

Přihláška k dennímu studiu na střední škole
Přihláška k dennímu studiu na střední škole
Přihláška ke stravování
Hodnocení praxe
(určeno k vyplnění firmou, kde je praxe prováděna)
Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení
Oznámení o přestupu žáka na jinou školu
Žádost o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova
Žádost o uvolnění žáka ze studia na delší dobu
Žádost o změnu oboru vzdělávání v rámci školy
Žádost o přijetí do vyššího ročníku
Žádost o komisionální přezkoušení v případě nesouhlasu s klasifikací
Žádost o opakování ročníku z důvodů hodných zvláštního zřetele
Žádost o dřívější termín opravné zkoušky
Potvrzení o studiu
(vyplní a v podatelně si nechá potvrdit i student, po němž vyžaduje potvrzení o studiu firma zaměstnávající ho jako brigádníka)
Žádost o přerušení studia
Žádost o uznání dosaženého vzdělání
Žádost o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka
Žádost o přestup žáka z jiné školy na SPŠE a OA Mohelnice
Sdělení o zanechání vzdělávání - ukončení studia žáka, který splnil povinnou školní docházku
Žádost o umožnění dřívějších odchodů z vyučování
Žádost o individuální vzdělávací plán
Titulní stránka protokolu do měření
Titulní stránka projektu z energetiky
Přihláška ke školení ze zákona 250/2021 sb.
Lékařské potvrzení ke školení ze zákona 250/2021 sb.
Potvrzení praxe ke školení ze zákona 250/2021 sb.
Soubor otázek ke školení ze zákona 250/2021 sb.