Školní rok 2023/24

NADAČNÍ FOND SPŠE MOHELNICE

Složení správní rady Nadačního fondu SPŠE


Předseda správní rady: RNDr. Jana Skopalová
Revizor: Zdeněk Havlíček
Členové:
 • Bc. Jitka Dvořáčková
 • Lada Zapletalová
 • Mgr. Jiří Rebl
 • Srdýnko Jiří
 • Bergová Eva

Účelem nadačního fondu je přispívat ke zkvalitňování školní výuky a rozvíjení schopností a znalostí žáků školy, zvláště pak žáků vynikajících, a k rozvoji zájmové činnosti, tělovýchovy a sportu žáků školy.

Majetek nadačního fondu tvoří zejména příspěvky fyzických a právnických osob,

peněžité a věcné dary, výnosy vlastních akcí, jakož i další převod majetku a finančních prostředků od státu, obcí, společenských organizací a občanských sdružení uskutečněné v souladu s platným právním řádem.


Majetek nadačního fondu je používán jako nadační příspěvek zejména:

 • k úplné nebo částečné úhradě nákladů spojených s účastí žáků školy na seminářích, školeních, odborných exkurzích a soustředěních (i v zahraničí) sloužících ke zvýšení jejich kvalifikace nebo odbornosti
 • k úplné nebo částečné úhradě nákladů spojených se zájmovou mimoškolní činností, tělovýchovou a sportem žáků školy
 • k odměně žáků za vynikající výsledky dosažené při studiu, v žákovských soutěžích a prezentacích, přehlídkách nebo sportovních soutěžích

Informace o Nadačním fondu SPŠE

 • Název: Nadační fond SPŠE Mohelnice
 • Sídlo: Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85
 • Zřizovatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická
 • IČO: 68923261
 • Účet: 142509494/0600, Moneta Money Bank
 • Den zápisu: 4. května 1999