Oznámení o možném protiprávním jednání

učiněné podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)
Poučení

Oznamovatel1)

1) Podle § 2 odst. 2 Zákona oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě SPŠEI Mohelnice známa.

Vyplněné osobní údaje oznamovatele budou zpracovávány výhradně a slouží pouze pro pověřenou příslušnou osobu SPŠEI Mohelnice v rámci prováděného prošetření oznámení a k přijímání opatření pro zajištění ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními po nezbytně nutnou dobu (minimálně 5 let od data oznámení), poté budou osobní údaje anonymizovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Pokud oznamovatel žádné osobní údaje v tomto formuláři nevyplní, bude toto oznámení zcela anonymní. Avšak v případě potřeby doplnění či upřesnění oznámení pověřená příslušná osoba SPŠEI Mohelnice už nebude moci oznamovatele kontaktovat, ani mu odpovědět či ho následně vyrozumět o výsledku prošetření. Z tohoto důvodu je doporučeno uvést alespoň libovolný kontaktní údaj.

Osoba, která oznámila nebo zveřejnila informace o možném protiprávním jednání anonymně (tzn. její oznámení neobsahovalo Zákonem stanovené údaje o oznamovateli), avšak její totožnost vyšla následně najevo a byla postižena odvetnými opatřeními, má při splnění podmínek nárok na ochranu před odvetnými opatřeními (stejně jako další osoby uvedené v § 4 odst. 2 Zákona).

SPŠEI Mohelnice ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Oznámení2)

2) Na oznámení, které nespadá do působnosti Zákona, nebo které se za oznámení podle Zákona výslovně nepovažuje (viz § 3 Zákona), se ochrana před odvetnými opatřeními nevztahuje.


Listinné podání
Oznámení protiprávního jednání


Formulář pro oznamování protiprávního jednání