Školní rok 2023/24

ŠKOLSKÁ RADA

Volení členové Školské rady:

 • Martin Jílek, Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
 • Aneta Hurníková, Hella Autotechnik Nova, s.r.o (Forvia)
 • Ing. Veronika Zbořilová, Mohelnice
 • Helena Pechová, Mohelnice
 • Mgr. Tomáš Kožusznik, SPŠEI Mohelnice
 • Mgr. Radoslav Niče, SPŠEI Mohelnice

Informace o Školské radě

Školská rada se zřizuje při SPŠE a OA podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů Školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání Školské rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce Školské rady:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakované projednání se účastní zřizovatel.