Školní rok 2021/22

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K jeho hlavním cílům patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost ŠPP je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

Pracovníci ŠPP

Mgr. Tomáš Zárybnický

výchovný poradce

777 367 933
588 881 601 (linka 201)
zarybnicky@spsemoh.cz

Mgr. Blanka Zdráhalová

metodik prevence

588 881 602 (linka 202)
zdrahalova@spsemoh.cz

Cíle ŠPP

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 • metodickou a poradenskou podporu učitelům i rodičům
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti ŠPP

 • poskytnutí krizové intervence žákovi, který se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • reedukace žáků se specifickými poruchami učení
 • evidenci zpráv z pedagogicko–psychologických a jiných vyšetření
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.)
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu žáka
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
 • preventivní programy pro žáky
Veškerá dokumentace pracovníků Školního poradenského pracoviště je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována.