Základní příkazy systému

Základní příkazy
Pomocné příkazy
Příkazy pro aktivní disk, adresář
Příkaz pro výpis obsahu adresářů, seznamu souborů
Příkazy pro práci s adresáři
Příkazy pro práci se soubory
Příkazy pro práci s disky
Další příkazy


Základní příkazy

 

Příkazy systému zadané na příkazovou řádku vyhodnocuje komunikační program operačního systému COMMAND.COM. Některé příkazy jsou interní - ty COMMAND.COM přímo provádí. Ostatní - externí příkazy provádějí programy uložené v adresáři DOS, na který by měla být nastavena vyhledávací cesta příkazem PATH. (Pokud COMMAND.COM odmítá některý externí příkaz např. FORMAT, zřejmě nemůže najít odpovídající program FORMAT.EXE.)

Některé příkazy se mohou používat s přepínači uvedenými za lomítkem, které pozmění činnost příkazu.

Většina příkazů vypisuje nápovědu pomocí přepínače /?.

Formát zápisu parametrů příkazů:
[xxx] nemusí být v příkazu uvedeno (nepovinný parametr)
<nn,mm,kk> uvede se jedna z možností
specifikace úplná nebo relativní specifikace souboru, nebo jenom jeho název
disk: název jednotky (disku)
cesta posloupnost adresářů
soubor název jednoho souboru
soubory název jednoho souboru nebo více souborů pomocí hvězdičkové konvence
>=5.0 až od uvedené verze systému


Pomocné příkazy


CLS Smazání obrazovky

DATE Nastavení systémového data

TIME Nastavení systémového času

VER Vypsání verze operačního systému

VOL Vypsání jména disku

LABEL Nastavení jména disku


Příkazy pro aktivní disk, adresář


Disk: Změna aktivního disku

Př.:    
  C:\> A: změna aktivního disku na A:
A:\> D: změna aktivního disku na D:
D:\> _ následující prompt, očekává se další příkaz

CD Změna aktivního adresáře, výpis aktivní cesty (interní)

 CD [disk:][cesta]
 CD ..
 CD

Př.:    
  C:\> CD programy změna aktivního adresáře na adresář programy
C:\PROGRAMY> CD T602 změna aktivního adresáře na podadresář aktivního adresáře
C:\PROGRAMY\T602> CD .. změna aktivního adresáře na adresář nadřízený aktivnímu
C:\PROGRAMY\> CD \ změna aktivního adresáře na hlavní adresář
C:\> CD D:\ změna aktivního adresáře na disku D: na hlavní adresář
C:\> CD D: vypíše aktivní cestu nastavenou na disku D:

!!! Příkaz nikdy nemění aktivní disk !!!


Příkaz pro výpis obsahu adresářů, seznamu souborů


DIR Výpis obsahu adresáře, seznamu souborů (interní)

 DIR [specifikace] [<přepínače>]
 DIR [Disk:][cesta][soubory] [<přepínače>]

Přepínače

Př.: Následující příkazy provedou výpis:
C:\> DIR obsahu aktivního adresáře disku C:
C:\> DIR a:\ /w obsahu hlavního adresáře disku A:, zhuštěně (po sloupcích)
C:\> DIR *.pas seznamu všech souborů s příponou PAS aktivního adresáře disku C:
C:\> DIR D:\programy obsahu adresáře PROGRAMY na disku D:
C:\> DIR D:\ obsahu hlavního adresáře disku D:
C:\> DIR D: obsahu aktivního adresáře disku D:
C:\> DIR hledej.me /s/b vyhledání souboru hledej.me na aktivním disku (pokud neexistuje, nevypíše se nic, při nalezení se vypíše jeho úplná specifikace)

Příklad výpisu:
   
Volume in drive E is WORK DISK Název disku
Volume Serial Number is 2C64-18E3 Číslo disku
Directory of E:\SPSE.WRK\TEXTY\VYT Vypisovaný adresář
           
. <DIR>    06-11-94  14:12 speciální položka
.. <DIR>    06-11-94  14:12 speciální položka
FOX <DIR>    06-11-94  14:15 podadresář
VYT_ALL 602  59.669  06-11-94  16:07 soubor
MEM 602  2.081  25-09-94  14:35 soubor
MS-DOS 602  37.735  11-09-94  15:05 soubor
       
6 file(s)  99.485 bytes součet velikostí vypsaných souborů
   9.639.936 bytes free volná kapacita disku


Příkazy pro práci s adresáři


MD Vytvoření nového adresáře (interní)

MD [Disk:]cesta

Př.:  
C:\TEXTY> MD texty_2.c vytvoření nového podadresáře TEXTY_2.C
C:\TEXTY> MD texty_2.c\zalohy vytvoření nového podadresáře ZALOHY

RD Zrušení prázdného adresáře (interní)

RD [Disk:]cesta

Př.:  
C:\TEXTY> RD texty_2.c\zalohy zrušení podadresáře ZALOHY v adresáři TEXTY_2.C
C:\TEXTY> RD texty_2.c zrušení podadresáře TEXTY_2.C

!!! Rušený adresář musí být prázdný a nesmí být aktivní (Prázdný adresář neobsahuje podadresáře ani soubory, jen položky '.' a '..')


Příkazy pro práci se soubory


TYPE Výpis obsahu jednoho textového souboru na obrazovku (interní)

TYPE [Disk:][cesta]soubor [¦MORE]
¦MORE - po zaplnění obrazovky se čeká na stisk klávesy (MORE je externí příkaz, před MORE je speciální znak - svislítko (též "roura", angl. "pipe"), který bývá na klávesnici nad zpětným lomítkem)

Př.:  
C:\> TYPE seznam.txt vypíše obsah textového souboru SEZNAM.TXT

Pozn.: Není povolena hvězdičková konvence.
REN Přejmenování souborů (interní)

REN starý_název nový_název
REN [Disk:][cesta]soubory1 soubory2

Př.:  
C:\> REN autoexec.bat a.bat přejmenuje soubor AUTOEXEC.BAT na A.BAT
C:\> REN a*.dat b*.dat přejmenuje všechny soubory začínající na A s příponou DAT na nová jména začínající na B
C:\TEXTY> REN A:\data\*.txt *.602 přejmenuje všechny soubory s příponami TXT na disketě A: v adresáři DATA na nové přípony 602

!!! Nové jméno musí být uvedeno bez cesty !

DEL Mazání souborů (interní)

DEL [Disk:][cesta]soubory [<přepínač>]

Přepínač:

Př.:  
C:\TEXTY> DEL data.bak smazání souboru DATA.BAK
C:\TEXTY> DEL *.bak smazání všech souborů s příponou BAK
C:\TEXTY> DEL *.* smazání všech souborů v aktivním adresáři

Pozn.: Pokud se mažou všechny soubory, jde o nebezpečnou akci, proto se příkaz před smazáním ptá:

All files in directory will be deleted! Are you sure (Y/N)?

Všechny soubory budou smazány, jsi si jist (Ano/Ne)?

COPY Kopírování souborů s případným přejmenováním, spojování souborů (interní)

COPY odkud [kam]
COPY [Disk:][cesta]soubory1 [Disk:][cesta][soubory2]

Př.:  
C:\> COPY data.txt d:\texty zkopírování souboru DATA.TXT z aktivního adresáře na disk d: do adresáře TEXTY
C:\> COPY A:\*.* zkopírování obsahu hlavního adresáře diskety do aktuálního adresáře. Totéž by provedlo i COPY A:\
C:\> COPY A:\texty\*.txt texty\*.602 zkopírování všech souborů s příponou TXT z adresáře TEXTY na disku A: do adresáře TEXTY na disku C: a zároveň přejmenování těchto souborů na nové přípony 602
C:\> COPY dopis.602 dopis1.602 vytvoření kopie souboru s novým jménem
C:\> COPY *.pas a:\zaloha zkopírování všech souborů s příponou PAS na disketu do adresáře ZALOHA

Spojování souborů

COPY soubory1 + soubory2 + ... [souboryn] [soubor]
COPY [Disk:][cesta]soubory1 [<přepínač>] + [Disk:][cesta][soubory2 [<přepínač>]] + ... [soubor]

Přepínače:

Když se neuvede cílový název souboru, kopie dalších souborů se připojí k prvnímu souboru

Př.:  
C:\> COPY aa.txt+bb.txt cc.txt spojení dvou textových souborů do jednoho
C:\> COPY *.txt cc.txt spojení všech textových souborů do jednoho
C:\> COPY b1.dat /B + b2.dat připojení B2.DAT k binárnímu souboru B1.DAT


Příkazy pro práci s disky


FORMAT Formátování disku (externí)

FORMAT Disk: [<přepínač>]

Přepínače

Př.:  
C:\> FORMAT A: /s vytvoření systémové diskety v mechanice A:
C:\> FORMAT B: /q /u rychlé "smazání" diskety v mechanice B:

Pozn.: Formátováním se zničí veškerá data na disku, proto se příkaz ptá :

Insert new diskette for drive A: and press ENTER when ready... 
Vlož novou disketu pro disk A: a stiskni ENTER
Proceed with Format (Y/N)?
Provést formátování?
Format another (Y/N)? 

Další formátování ?

DISKCOPY Kopírování celé diskety (externí)

DISKCOPY ZdrojovýDisk: CílovýDisk: (Source: Target:)

Př.:  
C:\> DISKCOPY A: A: kopie diskety v jedné mechanice (diskety se vyměňují)
C:\> DISKCOPY A: B: kopie diskety ve dvou mechanikách (musí být stejné velikosti !)

Pozn.: Pokud cílová disketa není zformátována, automaticky se naformátuje. Diskety musí mít stejnou kapacitu.


Další příkazy


VERIFY Nastavení přepínače kontroly zapsaných dat na disk (interní)

VERIFY [přepínač]

Přepínače:

Pozn.: Bez uvedení přepínače se vypíše aktuální nastavení

SYS Vytvoření systémového disku (bez formátování disku) (externí)

SYS [Zdroj:] Cíl:

Př.:  
C:\> SYS A: přenese z aktivního disku C: základní části operačního systému na disketu v mechanice A:
C:\> SYS B: C: přenese z diskety v mechanice B: základní části OS na disk C:

PATH Nastavení seznamu cest k prohledávání (interní)

PATH [cesta1;cesta2...]

Př.:  
C:\>PATH vypíše aktuální nastavení
C:\> PATH C:\BATCH;C:\SERV;C:\DOS nastaví tři vyjmenované prohledávací cesty

ATTRIB Nastavení atributů souborů (interní)

ATTRIB [±A] [±R] [±H] [±S] specifikace [přepínač]

Přepínač:

Př.:  
C:\> ATTRIB *.SYS vypíše nastavené atributy souborů s příponou SYS
C:\> ATTRIB +r command.com nastaví atribut Read Only (pouze pro čtení) souboru COMMAND.COM
C:\SHARE> ATTRIB -r *.* /s vypne atribut Read Only u všech souborů ve všech podadresářích aktivního adresáře

TREE Výpis stromu adresářů (externí)

TREE [specifikace] [<přepínač>]

Přepínač:

Př.:  
C:\> TREE Výpis stromové struktury disku C:
C:\> TREE TEXTY /f Výpis stromové struktury včetně souborů od adresáře TEXTY

CHKDSK Kontrola neporušenosti struktury dat na disku

CHKDSK [Disk:] [přepínač]

Přepínač:

Př.:  
C:\> CHKDSK D: /f Kontrola a oprava případných chyb na disku D:

PROMPT Nastavení tvaru promptu (interní)

PROMPT [$x...]

Př.:  
C:\> PROMPT $p$g nastaví standartní tvar promptu
C:\> PROMPT $e[32;40m$p$g$e[0m nastaví zelený prompt

XCOPY Kopírování souborů podle zadaných parametrů >=5.0 (externí)

XCOPY zdroj [cíl] [<přepínač>]
XCOPY [Disk:][cesta]soubory1 [Disk:][cesta][soubory2] [<přepínač>]

Přepínače:

 
Př.:  
C:\> XCOPY A:\*.* /S /E zkopírování celé diskety do aktivního adr.
C:\> XCOPY *.pas A:\zalohy /D:13.8.93 zkopírování souborů starších než 13.8.1993 na disketu A: do adresáře ZALOHA

>, >>, ¦ Přesměrování, spojování. (Slouží ke změně toku dat)

Tok dat lze měnit mezi těmito zařízeními: klávesnice, obrazovka (CON), tiskárna (PRN), soubor, nulové zařízení (NUL, nic se nevypisuje)

> - přesměrování výstupu na jiné zařízení nebo do nového souboru

>> - přesměrování výstupu připojením na konec existujícího souboru

< - přesměrování vstupu z jiného zařízení než z klávesnice

¦ - spojení výstupu se vstupem

Př.:  
C:\> DIR /b /s >PRN Výpis seznamu všech souborů a adresářů disku C: na tiskárnu
C:\> COPY /? >copy.hlp Uložení nápovědy příkazu do souboru
C:\> XCOPY /? >>copy.hlp Připojení nápovědy příkazu k existujícímu souboru
C:\> TYPE a.bat ¦ MORE Výstup příkazu TYPE je vstupem příkazu MORE
C:\> del d:\*.* <c:\dos\yes.txt Vstup odpovědi "Y ENTER" ze souboru místo z klávesnice - soubor YES.TXT obsahuje znak "Y" a kód klávesy ENTER

Pozn.: Zařízení CON lze využít i pro kopírování. Pokud například chceme vytvořit krátký textový soubor (třeba dávkový) a nemáme k dispozici žádný textový editor, můžeme kopírovat z klávesnice do souboru: C:\DAVKY> COPY CON davka.bat Kopírování soubor se ukončí znakem Ctrl+Z (konec textového souboru, odeslat ENTER ).

Kontrolní otázky: