Školní rok 2021/22

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE
 1. Programování v jazyce Python.
 2. Programování mikropočipů.
 3. Programování pod OS Linux.

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů

ELEKTROTECHNIKA - ELEKTRONICKÉ POČÍTAČE

Elektronické počítače

 1. Řízení programu - podmínky, výjimky
 2. Řízení programu - cykly
 3. Datové typy (čísla, řetězce, posloupnosti, kolekce)
 4. Funkce a funkcionální programování
 5. Objektově orientované programování
 6. Tvorba grafického uživatelského rozhraní
 7. Zpracování a zobrazování dat
 8. Síťové programování
 9. Počítačové sítě, principy
 10. Síťové modely, jejich význam, popis vrstev
 11. Síťový hardware, princip činnosti, fyzická adresa
 12. Síťové protokoly, logická adresa
 13. Mikropočítače, architektura a vestavěné periferie
 14. Programování mikropočítače
 15. Komunikace mikropočítače s okolím
 16. Bezdrátové technologie
 17. Internet věcí
 18. Operační systém GNU Linux
 19. GUI, CLI, Shell, souborový systém
 20. Filtry a regulární výrazy

Elektronická měření

 1. Elektrická měření - základní pojmy
 2. Zpracování výsledků měření
 3. Analogové měřicí přístroje - chyby přístrojů
 4. Analogové měřicí přístroje - základní pojmy, principy
 5. Analogové magnetoelektrické, elektrodynamické a elektromagnetické přístroje
 6. Měření elektrického napětí
 7. Měření elektrického proudu
 8. Měření elektrického výkonu
 9. Měření kmitočtu, čítače
 10. Měření odporu
 11. Měření kapacity - Rezonance
 12. Měření indukčnosti - Rezonance
 13. Měření polovodičových součástek
 14. Digitální multimetry, chyby digitálních přístrojů
 15. Generátory měřícího signálu, signály
 16. Osciloskopy, osciloskopická měření
 17. Měření parametrů pasivních dvojbranů
 18. Měření parametrů zesilovačů
 19. Měření v digitálních obvodech, časový diagram
 20. Principy virtuální instrumentace

Elektronika

 1. Základy elektrotechniky - U, I, R, DC, AC, P, Q, S
 2. Pasivní prvky elektronických obvodů - rezistory, kapacitory, induktory
 3. Polovodičové součástky - diody - typy, charakteristiky
 4. Polovodičové součástky - bipolární tranzistory
 5. Polovodičové součástky - unipolární tranzistory
 6. Základní číslicové obvody - kombinační obvody
 7. Základní číslicové obvody - sekvenční obvody
 8. Programovatelné obvody - mikropočítače
 9. Pasivní jednobrany a dvojbrany - přechodové jevy
 10. Kmitočtové charakteristiky RC a RL obvodů
 11. RLC obvody, rezonanční obvody
 12. Tranzistorové zesilovače - nastavení a stabilizace pracovního bodu, kaskádní řazení zesilovačů, decibely
 13. Tranzistorové zesilovače - třídy zesilovačů
 14. Operační zesilovače - vlastnosti, typy, parametry
 15. Operační zesilovače - zesilovač, komparátor
 16. Operační zesilovače - filtr, generátor, integrátor
 17. Napájecí zdroje - lineární stabilizátory
 18. Napájecí zdroje - spínané stabilizátory
 19. Princip bezdrátového přenosu informací - rádiové spektrum, šíření elmag. vln
 20. Princip bezdrátového přenosu informací - modulace, vysílací řetězec, antény