Kritéria přijímacího řízení

Jana Skopalová
16. 05. 2022

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022-2023

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie

pro 1. kolo

1. Příjímací řízení

Ředitel školy stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – Silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – Počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – Průmyslová informatika

Celkem 2 třídy oboru elektrotechnika – 60 žáků.

18-20-M/01 Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-M/01 Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

18-20-M/01 Informační technologie – Informatika v ekonomice

Celkem 1 třída oboru Informační technologie – 30 žáků.

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky, kteří chtějí pracovat s PC.

2. Organizace přijímacího řízení

Jednotné přijímací řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. Přijímací řízení bude probíhat ve dnech:

(Ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu prijimacky.cermat.cz.)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022

1. Pořadí uchazečů o studium

bude stanoveno na základě součtu bodů získaných z výsledků studia na základní škole a součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky do naplnění oborů.

Pro školní rok 2022 – 2023 budou uchazeči hodnoceni níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

  1. z dosažených bodů z předchozího vzdělávání - 40%
  2. z dosažených bodů jednotné přijímací zkoušky (CERMAT) - 60%

V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 (nebo odpovídající třídy nižšího gymnázia) následovně:

26-41-M/01 Elektrotechnika

Známka z předmětů matematika, český jazyk a fyzika a celkový průměrný prospěch za jednotlivá období.

18-20-01/M Informační technologie

Známka z předmětů matematika, český jazyk a anglický jazyk* a celkový průměrný prospěch za jednotlivá období.

*Jiný cizí jazyk pouze v případě, že anglický jazyk není na ZŠ vyučován.

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek
z předmětů dle následující tabulky. Uchazeč nebude přijat, dosáhne-li záporného počtu bodů.

Bodové hodnocení:          

známka

body

průměrný prospěch

body

1

6

1,00-1,2

14

2

5

1,21-1,40

13

3

3

1,41-1,60

12

4

1

1,61-1,80

11

5

-200

1,81-2,0

10

 

 

2,01- 2,20

8

 

 

2,21- 2,5

6

 

 

>2,5

0

Účast na soutěžích

 

 

1

3. Hodnocení výsledků ZŠ

Maximum bodů ze ZŠ:

- za známky (9 hodnot – 3 předměty, 3 pololetí) max     54

- za průměr (3 pololetí) max                                         42

- účast na olympiádách a soutěžích max                        3

- aktivní účast v kroužku robotiky SPŠE a OA               1

celkem (max)                                                                  100

  1. Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky (CERMAT)

dolní hranice počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky pro přijetí je 10% ze 100 bodů.

4. Stanovení pořadí uchazečů dle vzorce

X=0,6a+0,4b

a – součet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky

b – součet bodů za prospěch ze základní školy

5. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky, při další rovnosti bodů rozhodne známka z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti známka z českého jazyka a celkový průměr.

6. Odvolací řízení

Pro potřeby odvolacího řízení stanovuji z tohoto počtu jedno volné místo v každém z oborů.

7. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

8. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2022.

V Mohelnici 31. ledna 2022

Ing. Miloš Palla

ředitel školy